مزایدهمناقصه و استعلام

فروش پلاکهای مسکونی – تجاری – خدماتی (نوبت دوم)

 • تاریخ شروع : 1401/12/23
 • تاریخ پایان : 1401/12/07
 • تاریخ بازگشایی : 1401/12/20
مشاهده

عملیات خرید و نصب دو دستگاه واترمیست و کاربری سازی دو دستگاه خودرو

 • تاریخ شروع : 1401/11/23
 • تاریخ پایان : 1401/12/04
 • تاریخ بازگشایی :
مشاهده

اجاره احداث شهربازی - معاینه فنی خودرو

 • تاریخ شروع : 1401/11/23
 • تاریخ پایان : 1401/12/03
 • تاریخ بازگشایی : 1401/12/14
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1399/05/21
 • تاریخ پایان : 1399/06/04
 • تاریخ بازگشایی : 1399/06/11
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1399/02/13
 • تاریخ پایان : 1399/02/27
 • تاریخ بازگشایی : 1399/03/03
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1399/02/15
 • تاریخ پایان : 1399/02/18
 • تاریخ بازگشایی :
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1399/02/02
 • تاریخ پایان : 1399/02/16
 • تاریخ بازگشایی : 1399/02/22
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1398/12/08
 • تاریخ پایان : 1398/12/24
 • تاریخ بازگشایی : 1398/12/27
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1398/12/08
 • تاریخ پایان : 1398/12/12
 • تاریخ بازگشایی :
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1398/11/30
 • تاریخ پایان : 1398/12/05
 • تاریخ بازگشایی :
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1398/11/21
 • تاریخ پایان : 1398/11/26
 • تاریخ بازگشایی :
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1398/11/19
 • تاریخ پایان : 1398/11/23
 • تاریخ بازگشایی :
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1398/11/14
 • تاریخ پایان : 1398/11/21
 • تاریخ بازگشایی :
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1398/11/14
 • تاریخ پایان : 1398/11/21
 • تاریخ بازگشایی :
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1398/11/16
 • تاریخ پایان : 1398/11/19
 • تاریخ بازگشایی :
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1398/11/01
 • تاریخ پایان : 1398/11/05
 • تاریخ بازگشایی :
مشاهده

عملیات شناساییٰ - ثبت و ورود به نرم افزال اموال

 • تاریخ شروع : 1398/10/23
 • تاریخ پایان : 1398/10/30
 • تاریخ بازگشایی :
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1398/10/04
 • تاریخ پایان : 1398/10/24
 • تاریخ بازگشایی : 1398/10/25
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1398/10/10
 • تاریخ پایان : 1398/10/19
 • تاریخ بازگشایی :
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1398/10/10
 • تاریخ پایان : 1398/10/15
 • تاریخ بازگشایی :
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1398/09/24
 • تاریخ پایان : 1398/10/11
 • تاریخ بازگشایی :
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1398/10/04
 • تاریخ پایان : 1398/10/10
 • تاریخ بازگشایی :
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1398/10/04
 • تاریخ پایان : 1398/10/10
 • تاریخ بازگشایی :
مشاهده

عملیات احداث ساختمان مدیریت، سرویس بهداشتی و تکمیل دیوار اطراف باغ بانوان

 • تاریخ شروع : 1398/09/09
 • تاریخ پایان : 1398/10/03
 • تاریخ بازگشایی : 1398/10/04
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1397/09/27
 • تاریخ پایان : 1398/10/02
 • تاریخ بازگشایی :
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1398/08/14
 • تاریخ پایان : 1398/08/28
 • تاریخ بازگشایی : 1398/09/06
مشاهده

عملیات اصلاح و پیاده رو سازی خیابان الفت شهر بهارستان

 • تاریخ شروع : 1398/08/12
 • تاریخ پایان : 1398/08/25
 • تاریخ بازگشایی : 1398/09/03
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1398/08/12
 • تاریخ پایان : 1398/08/25
 • تاریخ بازگشایی : 1398/09/03
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1398/08/19
 • تاریخ پایان : 1398/08/23
 • تاریخ بازگشایی :
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1398/08/19
 • تاریخ پایان : 1398/08/23
 • تاریخ بازگشایی :
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1398/08/11
 • تاریخ پایان : 1398/08/16
 • تاریخ بازگشایی :
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1398/08/11
 • تاریخ پایان : 1398/08/16
 • تاریخ بازگشایی :
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1398/08/01
 • تاریخ پایان : 1398/08/14
 • تاریخ بازگشایی :
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1398/06/30
 • تاریخ پایان : 1398/07/13
 • تاریخ بازگشایی : 1398/07/17
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1398/06/24
 • تاریخ پایان : 1398/07/07
 • تاریخ بازگشایی :
مشاهده

خرید و نصب دیواره سنگ نوردی(سرعت دو لاین موازی)

 • تاریخ شروع : 1398/06/17
 • تاریخ پایان : 1398/06/23
 • تاریخ بازگشایی : 1398/06/24
مشاهده

شهرداری بهارستان درنظردارد با استناد به مجوز شماره ۱۷۲۴/ش ب شورای محترم اسلامی شهربهارستان نسبت به برگزاری مزایده عمومی با شرح شرایط زیر اقدام نماید

 • تاریخ شروع : 1398/01/12
 • تاریخ پایان : 1398/01/21
 • تاریخ بازگشایی : 1398/01/26
مشاهده

 • تاریخ شروع : 99/06/04
 • تاریخ پایان : 99/06/18
 • تاریخ بازگشایی : 99/06/23
مشاهده

صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاض ثالث و راننده مسبب حادثه بر اساس قانون بیمه

 • تاریخ شروع : 99/02/11
 • تاریخ پایان : 99/02/25
 • تاریخ بازگشایی :
مشاهده

 • تاریخ شروع : 1398/07/21
 • تاریخ پایان : 98/08/06
 • تاریخ بازگشایی : 98/08/12
مشاهده

 • تاریخ شروع : 98/06/27
 • تاریخ پایان : 98/07/10
 • تاریخ بازگشایی : 98/07/21
مشاهده

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد