ندای بهارستان: شماره اول

خبرنامه داخلی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان شماره اول مردادماه ۱۳۹۷ ۸ صفحه مدیر مسئول: یحیی عیدی مدیر اجرایی: حامد مرادیان شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه

خبرنامه داخلی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان شماره اول مردادماه ۱۳۹۷ ۸ صفحه مدیر مسئول: یحیی عیدی مدیر اجرایی: حامد مرادیان شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد