ندای بهارستان:شماره دوم

خبرنامه داخلی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان شماره دوم مهر ماه ۱۳۹۷ ۴ صفحه مدیر مسئول: یحیی عیدی مدیر اجرایی: حامد مرادیان شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه

خبرنامه داخلی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان شماره دوم مهر ماه ۱۳۹۷ ۴ صفحه مدیر مسئول: یحیی عیدی مدیر اجرایی: حامد مرادیان شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد