زیبا سازی سطح شهر بهارستان به همت معاونت خدمات شهری شهرداری بهارستان

زیبا سازی سطح شهر بهارستان به همت معاونت خدمات شهری شهرداری بهارستان با رنگ آمیزی المانها ، پاکسازی شعارنویسی ها و دیوارهای شهر و نقاشی و زیباسازی دیوارههای برخی از مدارس در حال انجام است.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد