خداقوت به مردان بی ادعای شهر که خستگی را خسته کردند

خدمتی که شب و روز ،گرما و سرما نمی شناسد .با رعایت نکات لازم در حفظ پاکیزگی شهر سهیم باشیم

 

خداقوت به مردان بی ادعای شهر که خستگی را خسته کردند 

خدمتی که شب و روز ،گرما و سرما نمی شناسد .با رعایت نکات لازم در حفظ پاکیزگی شهر سهیم باشیم

 

برخی از تصاویر تلاش مردان بی ادعای معاونت خدمات شهری درراستای حفظ پاکیزگی شهر 

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد