بازدید دستگاه نظارت از سیستم بازیافت شهر بهارستان

در صورت هر گونه نارضایتی شهروندان می‌توانند با سامانه ۱۳۷ تماس بگیرند

بازدید دستگاه نظارت از سیستم بازیافت شهر بهارستان و اتمام حجت امور شهر با عوامل بازیافت در خصوص رضایتمندی همشهریان بهارستانی که سرلوحه کارهای آنها قرار گیرد و در صورت هر گونه نارضایتی شهروندان می‌توانند با سامانه ۱۳۷ تماس بگیرند و با اعلام کد خودرو مربوطه گزارش نمایند تا در دستور کار دستگاه نظارت قرار گیرد و بررسی شود تشکر

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد