ندای بهارستان: شماره سوم

خبرنامه داخلی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان شماره سوم آبان ماه ۱۳۹۷ ۴ صفحه مدیر مسئول: داود بحیرایی مدیر اجرایی: حامد مرادیان شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه

خبرنامه داخلی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان شماره سوم آبان ماه ۱۳۹۷ ۴ صفحه مدیر مسئول: داود بحیرایی مدیر اجرایی: حامد مرادیان شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد