حضورسرزده مهندس بحیرایی شهرداربهارستان ازچهارشنبه بازار

حضورسرزده مهندس بحیرایی شهردار بهارستان به همراه برخی از مسئولین شهری و اعضای شورای شهر از چهارشنبه بازار

حضورسرزده مهندس بحیرایی شهردار بهارستان به همراه برخی از مسئولین شهری و اعضای شورای شهر از چهارشنبه بازار

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد