تصاویر زیبای گل کاری های انجام شده در آغازین روزهای فصل تابستان

به همت معاونت خدمات شهری شهرداری بهارستان

تصاویر زیبای گل کاری های انجام شده در آغازین روزهای فصل تابستان به همت معاونت خدمات شهری شهرداری بهارستان

#بهارستان_اصفهان
#بهارستانشهرفرهنگ
#معاونتخدماتشهریشهرداریبهارستان #شهرداری_بهارستان
#شورایاسلامیشهر_بهارستان

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد