بیش از ۱۸ هزار درخت و درختچه در ایام آغازین سال ۱۴۰۰ به همت معاونت خدمات شهری شهرداری بهارستان به فضای سبز شهری اضافه شد

مهندس سعید استادی معاون خدمات شهری شهرداری بهارستان در این ارتباط گفت کاش و واکاری بیش از ۱۸ هزار درخت و درختچه در فضای سبز شهر که در اختیار شهرداری است انجام شد

بیش از ۱۸ هزار درخت و درختچه در ایام آغازین سال ۱۴۰۰ به همت معاونت خدمات شهری شهرداری بهارستان به فضای سبز شهری اضافه شد


مهندس سعید استادی معاون خدمات شهری شهرداری بهارستان در این ارتباط گفت کاش و واکاری بیش از ۱۸ هزار درخت و درختچه در فضای سبز شهر که در اختیار  شهرداری است انجام شد

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد