به استقبال بهار/مجموعه فعالیت های معاونت خدمات شهری شهرداری بهارستان در آستانه بهار طبیعت

نصب المان های نوروزی در شهر

به استقبال بهار/مجموعه فعالیت های معاونت خدمات شهری شهرداری بهارستان در آستانه بهار طبیعت

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد