آگهی مزایده عمومی شهرداری بهارستان

شهرداری بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوز شورای محترم اسلامی شهر بهارستان نسبت به برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید

آگهی مزایده عمومی شهرداری بهارستان


شهرداری بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوز شورای محترم اسلامی شهر بهارستان نسبت به برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد