آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

مناقصه عمومی عملیات حفظ حراست و نگهداری عرصه های فضای سبز شهر

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد