نصب المان مفهومی به مناسبت اول مهر

نصب المان مفهومی و مناسبتی در ابتدای بلوار غدیر بمناسبت فصل بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی ، توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری شهرداری بهارستان

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد