فراخوان دعوت به مشارکت نوبت اول

توسعه زیر ساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر بهارستان

به نام خدا

فراخوان دعوت به مشارکت نوبت اول

شهرداری بهارستان به استناد مصوبه هیئت عالی سرمایه گذاری و مصوبه شماره 870/ش ب مورخ 98/06/16 شورای محترم اسلامی شهر بهارستان در نظر دارد  جهت توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر بهارستان و شهرداری الکترونیکی پروژه  احداث وبهره برداری از تونل ارتباطی برای برقراری ارتباطات شبکه فیبر نوری را از طریق مشارکت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی به شرح ذیل اجرا نماید.

 ازکلیه شرکت های دارای مجوزFCP  و علاقه مند به سرمایه گذاری در این بخش دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و مدارک فراخوان از تاریخ 98/8/1 تا تاریخ 98/8/14 به آدرس شهر بهارستان , بلوار بهشت ، خیابان آزادی , شهرداری بهارستان , دفتر امور سرمایه گذاری و مشارکتها مراجعه نمایند.

مشخصات فراخوان:

1-آورده شهرداری

  1. صدور مجوز حفاری به متراژحدودآ130 کیلومتر در محدوده شهر بهارستان
  2. صدور مجوز و تخصیص فضا برای نصب کافوها,باکس,کابل,سابداکت وغیره

2- آورده سرمایه گذار

2-1 حفاری و ترمیم کانال های انجام شده جهت طرح و کلیه هزینه های مربوط به کانال های ارتباطی فیبر نوری

2-2 تهیه طرح توجیهی جامع و کامل (اقتصادی,مالی و فنی )

3-نحوه مشارکت

    -    نحوه مشارکت بر اساس روش B.O.L.T می باشد.

4-شرایط فراخوان

* هیئت عالی سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری بهارستان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

*هزینه چاپ بعهده برنده فراخوان می باشد.

*چنانچه برندگان اول,دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.  

*سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج گردیده است.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد