روکش آسفالت ایثار حد فاصل محور میانی و فروردین به همت معاونت عمران شهرداری بهارستان در حال انجام است

روکش آسفالت ایثار حد فاصل محور میانی و فروردین به همت معاونت عمران شهرداری بهارستان

روکش آسفالت ایثار حد فاصل محور میانی و فروردین به همت معاونت عمران شهرداری بهارستان

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد