فراخوان مشارکت بخش خصوصی

شهرداری بهارستان در نظر دارد نسبت به بهره برداری از بازار روز شهر بهارستان بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری از طریق مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید

شهرداری بهارستان در نظر دارد نسبت به بهره برداری از بازار روز شهر بهارستان بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری از طریق مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید . متقاضیان می توانند با در دست داشتن مدارک لازم که بیانگر توانایی مالی و فنی می باشد جهت دریافت اسناد و مدارک به شهرداری بهارستان مراجعه فرمایند

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد