مزایده، مناقصه و استعلام

فروش املاك تجاري، اداري و مسكوني

سپرده ضمانت

0 ریال

قیمت پایه

0 ریال

تاریخ شروع

98/06/27

تاریخ پایان

98/07/10

اعلام نتایج

98/07/21

شهرداری بهارستان درنظردارد با استناد به مجوزشماره 659/ش ب مورخ 98/04/31 شورای محترم اسلامی شهر بهارستان نسبت به فروش املاك تجاري، اداري و مسكوني خود در شهربهارستان طبق مشخصات زير از طريق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. 1- متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اوراق مزايده می توانند از مورخ 98/06/27 تا مورخ 98/07/10 همه روزه به جز روزهای تعطیل به واحد امور قراردادهاي شهرداری بهارستان مراجعه ونسبت به خرید اسناد مزايده اقدام نمایند. 2- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهای خود را تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 98/07/20 به واحد دبیرخانه محرمانه شهرداری بهارستان ارائه و رسید دریافت نمایند. 3- پیشنهادهای رسیده ساعت14بعدازظهرروزيكشنبه مورخ98/07/21درکمیسیون عالی معاملات که درمحل شهرداری بهارستان تشکیل میگرددبازگشایی می گردد . 4- شهرداری بهارستان دررد یک یا تمام پیشنهادات مختاراست 5- هرگاه برندگان اول ,دوم وسوم مزایده حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت درمزایده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد . 6- سایر جزئیات واطلاعات در اسناد مزایده درج گردیده است . 7- هزینه چاپ آگهی مزايده درروزنامه به عهده برندگان مزايده می باشد.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد