مزایده، مناقصه و استعلام

عمليات احداث پاركينگ حاشيه اي خيابان الفت

سپرده ضمانت

0 ریال

قیمت پایه

0 ریال

تاریخ شروع

1398/06/24

تاریخ پایان

1398/07/07

اعلام نتایج

آگهی مناقصه عمومی شهرداري بهارستان در نظرداردجهت انجام پروژ های زیر ازطريق برگزاري مناقصه عمومی انتخاب پيمانكار نمايد . 1- متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر وازاخذ اوراق مناقصه می توانند از مورخ 98/06/24 تا مورخ 98/07/07 همه روزه به جز روزهای تعطیل به واحد امور قراردادهاي شهرداری بهارستان مراجعه و با ارائه خلاصه سوابق اجرایی و اصل مدارک شرکت معرفی نامه کتبی شرکت نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند. 2- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهای خود را تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 98/07/13به واحد دبیرخانه محرمانه شهرداری بهارستان ارائه و رسید دریافت نمایند. 3- پیشنهادهای رسیده ساعت 14 بعدازظهر روز يكشنبه مورخ 98/07/14 در کمیسیون عالی معاملات که در محل شهرداری بهارستان تشکیل می گردد. 4- شهرداری بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است. 5- هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب ضبط خواهد شد و سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده مسترد نخواهد شد. 6- هزینه چاپ آگهی مناقصه در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد