مزایده، مناقصه و استعلام

فروش املاك تجاري، اداري و مسكوني خود در شهربهارستان (نوبت دوم)

سپرده ضمانت

0 ریال

قیمت پایه

0 ریال

تاریخ شروع

1398/08/14

تاریخ پایان

1398/08/28

اعلام نتایج

1398/09/06

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم) شهرداری بهارستان درنظردارد با استناد به مجوزشماره 659/ش ب مورخ 31/04/98 شورای محترم اسلامی شهر بهارستان نسبت به فروش املاك تجاري، اداري و مسكوني خود در شهربهارستان طبق مشخصات از طريق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. 1- متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر وازاخذ اوراق مزايده می توانند از مورخ 98/08/14 تا مورخ 98/08/28 همه روزه به جز روزهای تعطیل به واحد امور قراردادهاي شهرداری بهارستان مراجعه ونسبت به خرید اسناد مزايده اقدام نمایند. 2- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهای خود را تا پایان وقت اداری سه شنبه مورخ 98/09/05 به واحد دبیرخانه محرمانه شهرداری بهارستان ارائه و رسید دریافت نمایند. 3- پیشنهادهای رسیده ساعت14بعدازظهرروز چهارشنبه 98/09/06 درکمیسیون عالی معاملات که درمحل شهرداری بهارستان تشکیل میگرددبازگشایی می گردد . 4- شهرداری بهارستان دررد یک یا تمام پیشنهادات مختاراست 5- هرگاه برندگان اول ,دوم وسوم مزایده حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت درمزایده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد . 6- سایر جزئیات واطلاعات در اسناد مزایده درج گردیده است . 7- هزینه چاپ آگهی مزايده درروزنامه به عهده برندگان مزايده می باشد. داود بحيرايي شهردار بهارستان

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد