» مزایده واگذاری اجاره یکساله عرصه چهارشنبه بازار شهر بهارستان