» شهردار بهارستان از جانبازان شاغل در شهرداری تجلیل نمود