» شهردارواعضای شورای اسلامی شهر بهارستان به دیدار جانبازان رفتند