» شهردار بهارستان به مناسبت روز پاسدار از فرمانده و نیروهای سپاه ناحیه بهارستان تجلیل نمود