» جهاد همگانی ،رفع خطر سیلاب و جلوگیری از ورود خسارت به امکانات شهری و مردمی