» شهرداری بهارستان، خط مقدم مقابله با بحران های احتمالی