» تکریم و معارفه مدیران حراست و سازمان مدیریت حمل و نقل