» شهرداری بهارستان میزبان مسافران نوروزی/ همراهی همه دستگاه ها با شهرداری