» استعلام خرید ریسه آذینی  بلو طی فول کالر ۱۵متری ۳۰حباب به تعداد ۱۷۰ریسه