» دیدار شهردار با خانواده جانباز ۷۰ درصد آقای صالحی و تقدیر از همسر ایشان