» مزایده واگذاری استیجاری عرصه محوطه شمالی پارک دریاچه زیتون