» مراسم تکریم ومعارفه مدیرعامل سازمان مدیریت حمل نقل شهرداری بهارستان