» دیدار از سازمان حمل و نقل به مناسبت روز حمل و نقل