» ارائه بسته های تشویقی جهت کسبه های محترم شهر بهارستان