» آگهی مزایده عمومی فروش زمین دارای کاربری مسکونی تجاری و خدماتی توسط شهرداری بهارستان با استناد به مصوبه شورای اسلامی شهر بهارستان