» نمایشگاه ماه مهربانی با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری بهارستان برگزار می گردد