» دعوت مهندس داوود بحیرایی شهردار شهر بهارستان از مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی، استان اصفهان و شهر بهارستان جهت خلق حماسه ای دیگر در روز جهانی قدس