» شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بهارستان با فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان اصفهان دیدار کردند