» همایش گرامیداشت مقام معلم با حضور مدیران مدارس و مربیان خانه های فرهنگ