» محفل نورانی جزء خوانی قرآن کریم در محل فرهنگسرای ایثار