» همایش روز کارگر توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان برگزار گردید