» جشنواره نقاشی کودکان  به مناسبت روز ملی خلیج فارس برگزار شد