» گردهمایی شهرداران و روسای شوراهای اسلامی استان به میزبانی شهرداری بهارستان برگزار گردید