» بازدید میدانی شهردار و اعضای شورای اسلامی و مدیران شهرداری و شرکت عمران از سطح شهر